7th Yuvak & Yuvati Mandal Varsikh Sabha – Shree Swaminarayan Temple Perth Australia

7th Yuvak & Yuvati Mandal Varsikh Sabha